ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Joy van der Valk: de eenmanszaak Joy van der Valk, gevestigd te Beverwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73551465. By Joy Photography en Lief en Joy Fotografie zijn handelsnamen van Joy van der Valk. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten gesloten met By Joy Photography en Lief en Joy Fotografie.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Joy van der Valk een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel als bepalingen zoals die in dit document zijn opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Joy van der Valk voor de klant gaat uitvoeren. Hieronder worden onder andere verstaan maar niet uitsluitend: het als fotograaf voor ondernemers maken van zakelijke foto- en videoreportages om de zichtbaarheid op social media en de website te vergroten. Tevens het geven van een online cursus en organiseren van Brand Moments dagen (shootdagen met tijdsslot). 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Joy van der Valk en de klant op basis waarvan Joy van der Valk de diensten zal gaan uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens die de klant aan Joy van der Valk aanlevert.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving zoals WhatsApp.

1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Joy van der Valk worden verstrekt, ingevoerd, opgeslagen en verwerkt.

1.9. Website: www.joyvandervalk.com

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Joy van der Valk gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, andere verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door een akkoord via de e-mail en/of een bestelling via de website te plaatsen, en expliciet akkoord te geven, verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met de inhoud hiervan.

2.3. Als er verschillen zijn tussen bepalingen uit deze algemene voorwaarden en bepalingen in een getekende overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen en/of werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd die door Joy van der Valk zijn ingehuurd voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze overeenkomst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Andere voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst.

2.6. Joy van der Valk mag de algemene voorwaarden altijd wijzigen, ook voor bestaande overeenkomsten. 

2.7. Als Joy van der Valk de algemene voorwaarden wijzigt, zal Joy van der Valk de klant hiervan zowel per e-mail als ook via een eventueel online account van de klant op de hoogte stellen.

2.8. In geval van een wijziging van de algemene voorwaarden mag de klant de overeenkomst ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden geldig worden, of tot maximaal 7 dagen na het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.9. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen Joy van der Valk en de klant in overleg een nieuwe bepaling opstellen om de ongeldig verklaarde bepaling te vervangen. Hierbij moet het doel en de strekking van de ongeldig verklaarde bepaling in het achterhoofd worden gehouden. 

 

ARTIKEL 3. AANBOD 

3.1. Als een aanbod van Joy van der Valk een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit duidelijk in het aanbod, op de website of in de brochure aangegeven. Als er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant het aanbod niet binnen die 14 dagen accepteert, vervalt het aanbod. Het aanbod is daarnaast onder voorbehoud van beschikbaarheid en de planning van Joy van der Valk.

3.2. Zolang de klant het aanbod niet binnen de genoemde termijn heeft geaccepteerd, mag Joy van der Valk het aanbod en de bijbehorende tarieven intrekken of wijzigen.

3.3. Joy van der Valk geeft in het aanbod aan welke dienst, welk product of gekozen pakket wordt aangeboden, het overeengekomen tarief en/of het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren. Eventuele bijkomende kosten, waaronder reiskosten á €0,30 ex btw per kilometer vanaf 10 km enkele reis, reistijd en/of parkeerkosten worden tevens vermeld. Aan een schatting qua uren kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Als blijkt dat de klant bij de aanvraag onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven, mag Joy van der Valk de tarieven en aanvullende voorwaarden aanpassen.

3.5. Het aanbod en/of speciale actie geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.6. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden diensten, de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

3.7. Joy van der Valk mag een aanbetaling van 50% van het overeengekomen tarief aan de klant in rekening brengen. De werkzaamheden zullen pas starten nadat de betaling is voldaan. Tenzij anders overeengekomen, wordt het restantbedrag in één termijn na oplevering van de digitale bestanden aan de klant gefactureerd. 

3.8. Joy van der Valk mag de tarieven tussentijds wijzigen. Als de tarieven van overeengekomen diensten stijgen na het sluiten van de overeenkomst, dan mag de klant de overeenkomst annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen door wettelijke regelingen of bepalingen zijn hierbij uitgesloten.

3.9. Alles wat buiten het aanbod aan de klant wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig in rekening gebracht. 

3.11. Joy van der Valk kan niet aan het aanbod worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK, ONTBINDEN, ANNULEREN EN WIJZIGEN

4.1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant een akkoord via de e-mail stuurt of een bestelling plaatst via de website met betrekking tot het aanbod. Wijzigingen in gesloten overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk worden gedaan en zijn pas geldig wanneer deze door Joy van der Valk en de klant zijn geaccepteerd.

4.2. Na het sluiten van de overeenkomst zal Joy van der Valk binnen de afgesproken termijn starten met de werkzaamheden. Als de klant het aanbod elektronisch heeft geaccepteerd, bevestigt Joy van der Valk de acceptatie van het aanbod. Zolang Joy van der Valk de acceptatie niet heeft bevestigd, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4.3. Joy van der Valk mag naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden uit laten voeren door derden of zich laten ondersteunen zonder dat de klant daarvan vooraf op de hoogte gesteld moet te worden.

4.4. Als Joy van der Valk door onvoorziene omstandigheden, die op het moment van het opstellen van het aanbod nog niet bekend waren, meer werk moet uitvoeren dan is overeengekomen in het aanbod, mag Joy van der Valk de daaruit voortkomende meerkosten als meerwerk aan de klant in rekening te brengen. Wanneer door meerwerk het tijdstip van (af)levering wijzigt, stelt Joy van der Valk de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.5. De particuliere klant mag een overeenkomst die betrekking heeft op de uitvoering van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden zolang de werkzaamheden nog niet van start zijn gegaan. Joy van der Valk mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

4.6. De in artikel 4.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst is gesloten. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de klant dit schriftelijk en/of per e-mail binnen de termijn aan Joy van der Valk.

4.7. Als de klant een overeenkomst (in geval van een particuliere klant na de termijn uit artikel 4.5) (tussentijds) wil ontbinden is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht om een vergoeding te betalen voor de al uitgevoerde werkzaamheden/gemaakte kosten met een minimum van 30% van het overeengekomen tarief.

4.8. Wanneer de zakelijke klant de overeengekomen werkzaamheden meer dan 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden wil annuleren is dit alleen schriftelijk mogelijk en is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het overeengekomen tarief.

4.9. Annulering, door een zakelijke klant, van de overeengekomen werkzaamheden minder dan
30 dagen voor aanvang is alleen schriftelijk mogelijk. 

Joy van der Valk heeft tijd gereserveerd voor de ingeplande werkzaamheden. Als er geen geldige reden is voor de annulering zal Joy van der Valk een annuleringsvergoeding in rekening brengen. Wat als geldige omstandigheden wordt beschouwd, wordt bepaald door Joy van der Valk. De vergoedingen worden als volgt gehanteerd:

 • annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 50% van het overeengekomen tarief;
 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 75% van het overeengekomen tarief;
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden: 100% van het overeengekomen tarief.

4.10. In aanvulling op bovenstaande artikelen is de klant in ieder geval verplicht om geleden verlies, gederfde winst en alle kosten voor ingekochte materialen, ingehuurde derden of gereserveerde locaties te vergoeden.

4.11. Een voorbereidende strategie- of sparsessie kan tot 24 uur voor aanvang van de sessie worden verplaatst zodra Joy van der Valk heeft bevestigd dat de sessie op een ander moment kan plaatsvinden. Een foto- en/of videoreportage kan niet worden verzet. 

4.12. Het door de klant geaccepteerde aanbod, eventueel gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden vormen samen de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van beide partijen en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. Iedere overeenkomst tussen Joy van der Valk en de klant is een inspanningsverplichting waarbij Joy van der Valk de verplichtingen naar beste vermogen en inzicht zal uitvoeren, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap. Het creëren van beelden is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Zodra de klant akkoord gaat met het aanbod van Joy van der Valk, gaat de klant ook akkoord met de aanpak en stijl die Joy van der Valk hanteert. Joy van der Valk heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets expliciet door de klant over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Joy van der Valk kan daardoor niet verantwoordelijk worden gehouden als het resultaat niet aan de verwachtingen van de klant voldoet.

5.2. Joy van der Valk zorgt ervoor dat (vertrouwelijke) informatie die de klant aan Joy van der Valk levert zodanig wordt beveiligd dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. In sommige gevallen is Joy van der Valk bevoegd een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. Het is de klant niet toegestaan deze naamsvermelding te verwijderen, behalve als anders is overeengekomen.

5.4. In aanvulling op artikel 5.3 is Joy van der Valk ook bevoegd om voor promotionele doeleinden, voor bijvoorbeeld een portfolio of referenties, de digitale bestanden en/of gegevens van de klant op de website en/of social media kanalen te publiceren.

5.5. De klant is verplicht om alle informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals persoons- en bedrijfsgegevens en informatie over of met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en relevante informatie waar Joy van der Valk om verzoekt, tijdig aan Joy van der Valk beschikbaar te stellen. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens, ook als ze van derden afkomstig zijn.  

5.6. Als de klant de gegevens uit artikel 5.5 niet of niet-tijdig aan de klant beschikbaar stelt en de uitvoering van de werkzaamheden daardoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Daarnaast mag Joy van der Valk eenzijdig besluiten om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de gegevens door Joy van der Valk zijn ontvangen. 

5.7. Na akkoord op het aanbod dient binnen 3 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant Joy van der Valk niet binnen 3 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is Joy van der Valk gerechtigd te opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

5.8. In aanvulling op artikel 5.7. zal Joy van der Valk de klant binnen de opdracht maximaal 3 keer herinneren de benodigde input aan te leveren. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, is Joy van der Valk zonder akkoord van de klant gerechtigd de opdracht te beëindigen.

5.9. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een derde partij zich bij Joy van der Valk voegt, zal deze derde partij pas aangesteld worden na overleg met de klant.

5.10. Joy van der Valk houdt de klant, voor zover mogelijk en noodzakelijk, op de hoogte van de werkzaamheden en de uitvoering van de diensten.

5.11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 2 revisierondes feedback aan Joy van der Valk door te geven, tenzij anders overeengekomen. Feedback kan binnen de omvang van het aanbod worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan Joy van der Valk.

5.12. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Joy van der Valk meerwerk zoals genoemd in artikel 4.4 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Joy van der Valk.

5.13. Als de klant na de foto- en/of videoreportage de gemaakte beelden en/of video’s versneld wil ontvangen,

wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- ex btw in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant moet zich houden aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

6.2. De klant is verplicht om wijzigingen in de gegevens zoals genoemd in artikel 5.5. zo spoedig mogelijk aan Joy van der Valk te melden. 

6.3. De klant is verplicht om klachten over de door Joy van der Valk geleverde diensten en/of producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de foto- en/of videoreportage en/of binnen 14 dagen na (op)levering van de digitale bestanden, aan Joy van der Valk te melden. Joy van der Valk streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen op de klacht te reageren. 

6.4. De klant is verplicht Joy van der Valk een redelijk termijn te geven om het de klacht en/of het geconstateerde gebrek te herstellen. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

6.5. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Joy van der Valk van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant moet zelf reservekopieën maken van alle materialen en/of gegevens die Joy van der Valk nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij verlies van deze materialen en/of gegevens is Joy van der Valk niet aansprakelijk voor de schade die daaruit voortkomt.

6.7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een een online dienst zoals een cursus of een programma, te retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant direct de volledige toegang tot de aankoop. Tijdens de bestelling van het digitale product ziet de klant expliciet af van zijn/haar recht om de overeenkomst te herroepen.

6.8. Er bestaat ook geen herroepingsrecht, als de klant een zakelijke opdrachtgever is.

6.9. De klant wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de foto- en/of videoreportage previews van de gemaakte beelden te bekijken. Indien de beelden (nog) niet naar wens zijn, dient de klant dit tijdens de shoot aan Joy van der Valk te melden. 

6.10. Alle digitale bestanden die door Joy van der Valk worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Indien de klant een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dient Joy van der Valk hier uitdrukkelijk toestemming voor te geven en wordt dit schriftelijk vastgelegd. Joy van der Valk mag daarvoor een extra vergoeding vragen.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Joy van der Valk leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen. 

 

7.2. De klant moet de benodigde gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 5.5 en eventuele aanvullende gegevens om een juiste uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken, zoals een voorbereidende vragenlijst, uiterljk 7 dagen voor aanvang van de foto- en/of videoreportage aan Joy van der Valk aanleveren. Indien Joy van der Valk vertraging oploopt met haar werkzaamheden omdat de klant niet of niet tijdig reageert op de extra informatie, is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen zoals vertraging en de daaruit voortkomende extra kosten.

7.3. Genoemde termijnen zijn altijd richtlijnen, deze termijn is nooit definitief. Als de termijn wordt overschreden, betekent dit niet automatisch dat Joy van der Valk in gebreke is. 

7.4. Als de levertermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden, kan de klant de overeenkomst alleen ontbinden als Joy van der Valk na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn de levering alsnog uitvoert en de verplichtingen niet nakomt.

7.5. De klant is verplicht datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Joy van der Valk mogelijk te maken. Hieronder wordt onder andere verstaan het leveren van de gegevens en/of materialen zoals genoemd in artikel 7.2.

7.6. Als door toedoen van Joy van der Valk de levering vertraging oploopt door ziekte of vanwege andere onvoorziene (persoonlijke) omstandigheden, zal Joy van der Valk dit zo snel mogelijk schriftelijk, maar altijd binnen 24 uur, aan de klant meedelen.

7.7. Aan de leveringsplicht van Joy van der Valk zal, zonder tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Joy van der Valk geleverde diensten en/of producten een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. Zodra het aanbod door de klant is geaccepteerd, is ook de verplichting ontstaan tot betaling van het overeengekomen tarief.

8.2. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.3. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend, de digitale producten worden na volledige betaling direct geleverd. 

8.4. Joy van der Valk biedt de klant de mogelijkheid om in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de termijn betaling(en) niet-tijdig worden voldaan, is Joy van der Valk bevoegd de werkzaamheden uit te stellen tot een volgende betaling is gedaan. 

8.5. Alle door Joy van der Valk geleverde digitale producten blijven eigendom van Joy van der Valk totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Joy van der Valk zijn betaald. 

8.6. Als de klant niet-tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is. 

8.7. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. In geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK tarieven in rekening gebracht. 

8.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of overlijden aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Joy van der Valk onmiddellijk opeisbaar.

8.9. In aanvulling op artikel 8.8 heeft Joy van der Valk het recht de uitvoering van de werkzaamheden of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

 

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde diensten, (digitale) bestanden, producten, documentatie en/of materialen berusten bij Joy van der Valk tenzij anders is overeengekomen. Het is de klant in geen enkel geval toegestaan de geleverde diensten, (digitale) bestanden, producten, documentatie en/of materialen, te veelvoudigen, doorverkopen, openbaar te maken en/of aan derden ter beschikking te stellen, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De intellectuele eigendomsrechten op door Joy van der Valk ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van Joy van der Valk tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.3. Joy van der Valk is niet verantwoordelijk voor de informatie en/of content die via de klant met Joy van der Valk wordt gedeeld of ter beschikking is gesteld. Indien de door de klant aangeleverde informatie en/of content op een manier inbreuk maakt op rechten van derden en/of in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, zal de klant Joy van der Valk vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden eisen als gevolg van dit handelen van de klant.

9.4. Iedere handeling die in strijd is met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht waarbij Joy van der Valk recht heeft op een vergoeding ter hoogte van minimaal tweemaal de door Joy van der Valk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

9.5. Joy van der Valk behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde digitale bestanden zoals deze door Joy van der Valk zijn opgeleverd indien Joy van der Valk hier geen toestemming voor heeft gegeven.  

9.6. De klant krijgt na levering van de digitale bestanden een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de bestanden. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. 

Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bron- en montagebestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bron- en montagebestand.

9.7. Als door Joy van der Valk en de klant overeengekomen wordt dat de bronbestanden middels een daarvoor bestemde akte worden overgedragen, wordt daarvoor een aparte overeenkomst gesloten en mag Joy van der Valk van de klant een daartoe passende geldelijke vergoeding eisen in de vorm van een buy-out.

 

ARTIKEL 10. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

10.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, behalve als uit het aanbod anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

10.2. De klant kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, behalve als dit expliciet is toegestaan.

10.3. Beide partijen mogen de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling niet aan de verplichtingen voldoet. In ieder geval moet er een redelijke termijn zijn gesteld om de tekortkoming te herstellen.

10.4. In uitzondering op artikel 10.3. kan Joy van der Valk de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving direct geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich een dringende reden voordoet waaronder in ieder geval wordt begrepen dat: 

 • surseance van betaling aan de klant is verleend;
 • het faillissement van de klant is uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan de betalingsverplichting kan (blijven) voldoen en terugkerende betalingsproblemen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde, goede zeden en/of wet- en regelgeving;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met een verplichting die voortkomt uit de overeenkomst;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet per aangetekend schrijven en redelijke richtlijnen en/of aanwijzingen van Joy van der Valk negeert;
 • er voor Joy van der Valk aanwijzingen zijn dat Joy van der Valk zich niet naar beste kunnen kan inzetten om de werkzaamheden uit te voeren. 

10.5. Joy van der Valk zal, indien de overeenkomst wordt beëindigd vanwege een situatie uit artikel 10.4 nooit verplicht zijn om een schadevergoeding aan de klant te betalen.

10.6. Als Joy van der Valk op het moment van de beëindiging zoals genoemd in dit artikel al betalingen met betrekking tot de werkzaamheden heeft ontvangen, zullen deze betalingen niet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. Daarnaast blijven bedragen die Joy van der Valk vóór de ontbinding aan de klant heeft gefactureerd nog steeds verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.7. Joy van der Valk behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert of verzoekt, de opdracht te weigeren en/of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De klant is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren of toepassen van adviezen die door Joy van der Valk worden gegeven tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend. De klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij/zij de adviezen opvolgt.

11.2. Indien Joy van der Valk op enige wijze aansprakelijk wordt gesteld voor schade, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal van het overeengekomen tarief voor de betreffende werkzaamheden. Dit bedrag is in ieder geval altijd beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar in het betreffende geval aan Joy van der Valk uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de door de klant laatst betaalde factuur.

11.3. De klant heeft pas recht op een schadevergoeding als de klant Joy van der Valk heeft gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging tegenover de klant door middel van een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling dient de klant Joy van der Valk een redelijk termijn te geven om de tekortkoming te herstellen en/of alsnog na te komen. Alleen wanneer Joy van der Valk niet heeft voldaan aan herstel en/of nakoming, heeft de klant mogelijk recht op een schadevergoeding. Als de nakoming en/of het herstel blijvend onmogelijk is, geld het vereiste van een ingebrekstelling niet. 

11.4. In aanvulling op artikel 11.2 is Joy van der Valk alleen aansprakelijk voor directe schade zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, eventuele redelijke kosten die de klant moet maken om de schade te laten herstellen en redelijke kosten die gemaakt dienen te worden ter voorkoming of beperking van de schade voor zover de klant kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.5. Joy van der Valk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Joy van der Valk of wanneer Joy van der Valk is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11.6. Joy van der Valk is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals gemiste besparingen, misgelopen winst, kosten voor juridische bijstand, verlies van klanten, herstelkosten, schade door bedrijfsstagnatie en voor schade ontstaan door verlies van de gegevens uit artikel 5.5 en 7.2 bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

11.7. De klant vrijwaart Joy van der Valk tegen alle aanspraken van derden, kosten daarbij inbegrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met werkzaamheden die Joy van der Valk in het kader van de overeenkomst heeft verricht.

11.8. Joy van der Valk en eventuele ingehuurde derden zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel wat wordt opgelopen tijdens de foto- en/of videoreportage.

11.9. Joy van der Valk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een foto- en/of videoreportage. 

11.10. Joy van der Valk is geen vergoeding van schade verplicht als het gaat om incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als dat onderdeel is van ondergeschikte betekenis is in een door Joy van der Valk opgeleverd digitaal bestand.

 

ARTIKEL 12. ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN OVERMACHT

12.1. Joy van der Valk is niet gehouden aan de verplichting tot het uitvoeren van de werkzaamheden als de nakoming ervan onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt een situatie verstaan waarin partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.

12.2. Indien zich een situatie zoals genoemd in artikel 121.1 voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de werkzaamheden tijdelijk niet uitgevoerd kunnen worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie samen naar een oplossing. Indien de overmacht meer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

12.3. Joy van der Valk is bij het uitvoeren van de werkzaamheden in sommige gevallen afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Joy van der Valk geen invloed op kan uitoefenen. Joy van der Valk kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van een situatie waarbij de schade te wijten is aan een derde partij waarmee Joy van der Valk een overeenkomst is aangegaan.

12.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand. 

12.5. Als door een technisch probleem de gemaakte beelden niet geleverd kunnen worden, kan de foto- en/of videoreportage kosteloos opnieuw worden gedaan. Joy van der Valk is in dat geval geen schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTO- EN/OF VIDEOREPORTAGES EN BRAND MOMENTS

13.1. Joy van der Valk is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de foto- en/of videoreportage. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal Joy van der Valk de foto- en/of videoreportage annuleren waarbij een annuleringsvergoeding zoals genoemd in artikel 4.9 opeisbaar is. 

13.2. Joy van der Valk is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

13.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Joy van der Valk, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden. 

13.4. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de offerte, zal Joy van der Valk een voorselectie maken van de foto’s. Onscherpe foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens Joy van der Valk niet geschikt zijn om te tonen. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s (met watermerk) en deze zullen door Joy van der Valk worden bewerkt en vervolgens binnen 3 weken na de selectie door de klant via WeTransfer worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden. 

13.5. Alle gemaakte en geleverde bestanden en foto’s worden voor maximaal 12 maanden door Joy van der Valk bewaard. Na 12 maanden worden de bestanden en foto’s gearchiveerd. De klant kan tot maximaal 2 jaar na de reportage en tegen een meerprijs van €15,- ex btw per verzoek, aan Joy van der Valk vragen om de bestanden en/of foto’s uit het archief op te zoeken en aan de klant toe te sturen.

13.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken of te laten bewerken door derden d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.

13.7. De foto’s worden (zonder watermerk) via WeTransfer aan de klant aangeleverd op het moment dat de klant volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

13.8. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het op beeld vastleggen van aanwezigen en/of derden die in de opname en/of op de stills zullen verschijnen. Daarnaast zijn de klant en eventuele acteurs en/of derden verplicht om tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen opname. Als iemand te laat is, wordt deze tijd niet ingehaald.

13.10. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of kledingwissels of en uitgebreidere foto- en/of videoreportage is Joy van der Valk gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7.

13.11. Joy van der Valk is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling.
13.12. Indien de klant een foto- en/of videoreportage buitenshuis heeft geboekt, is Joy van der Valk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Joy van der Valk in overleg met de klant besluiten of de foto- en/of videoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de foto- en/of videoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden.

13.13. Indien de klant foto’s in een andere kleurstelling (kleur/zwart-wit) wenst te ontvangen, zal Joy van der Valk deze aanvullende werkzaamheden tegen een meerprijs uitvoeren. 

13.14. Indien een reservering voor een foto- en/of videoreportage wordt geannuleerd na het voldoen van de aanbetaling, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

13.15. Indien tijdens een foto- en/of videoreportage de klant gebruik wil maken van de diensten van een andere fotograaf en/of videograaf dient dit te allen tijde in overleg met Joy van der Valk te worden besloten.

13.16. Joy van der Valk mag zich in geval van onvoorziene omstandigheden laten vervangen door een derde. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals maar niet uitsluitend: ziekte en/of extreme weersomstandigheden waardoor Joy van der Valk de locatie van de opname niet kan bereiken, zal Joy van der Valk zorgen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Joy van der Valk is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de onvoorziene omstandigheden. Als er geen oplossing gevonden kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

 

BRAND MOMENTS

13.16. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de Brand Moments dagen is niet mogelijk. De klant mag het ticket aan een ander persoon overdragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet. De klant dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang de gegevens van de nieuwe deelnemer aan Joy van der Valk door te geven.

13.17. Indien Joy van der Valk door onvoldoende aanmeldingen, verhindering van Joy van der Valk of ingehuurde derden en/of overmacht (zoals genoemd in artikel 12) genoodzaakt is om de Brand Moments dag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de Brand Moments dag voor de nader te bepalen datum. 

13.18 Joy van der Valk mag de klant verwijderen van de Brand Moments dag indien de klant door zijn/haar gedrag het programma verstoort en in de toekomst van verdere deelname uitsluiten. Restitutie van betaalde gelden of opheffing van de betalingsverplichting is niet van toepassing.

13.19. Joy van der Valk mag een klant weigeren voor de Brand Moments dag. Joy van der Valk zal direct het reeds betaalde bedrag aan de klant restitueren.

13.20. De klant reserveert een tijdsslot. Het is de klant verplicht om tijdig aanwezig te zijn voor het gekozen tijdsslot. Als de klant te laat is, wordt deze tijd niet ingehaald.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Als de klant in de opdracht bepalingen en/of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden, dan zijn deze bepalingen en/of voorwaarden alleen bindend als Joy van der Valk deze bepalingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft geaccepteerd.

14.2. Joy van der Valk spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Zie hiervoor ook de privacyverklaring.

14.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij met betrekking tot de overeenkomst en de werkzaamheden hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt aangegeven of als dat blijkt uit redelijkheid en billijkheid. 

14.4. Indien Joy van der Valk in het voordeel van de klant afwijkt van de algemene voorwaarden, kan de klant daar geen rechten aan ontlenen.

14.5. Rechten en plichten die ontstaan uit de overeenkomst kunnen alleen van de klant op een andere partij worde overgedragen als Joy van der Valk daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.7. Partijen zullen eventuele conflicten eerst samen proberen op te lossen voordat zij een beroep zullen doen op de rechter.

14.8. Alle conflicten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Joy van der Valk is gevestigd, behalve als een wettelijke verplichting anders bepaalt.Versie: februari 2024